Informacja w sprawie podłączania nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Kieleckiej dla budynków od numeru 1 do numeru 29


   Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu informuje, iż w związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie kanalizacji sanitarnej na Piwonii rozpoczęto procedurę podłączania nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Kieleckiej dla budynków od numeru 1 do numeru 29.

   Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 236, poz. 2008 z 2005 r. z późn. zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, chyba że nieruchomość ta wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach, a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).

   Przed wybudowaniem przyłącza kanalizacyjnego należy pobrać mapę w UMiG Siewierz (pokój nr 38) z naniesioną lokalizacją przyłączanej posesji i złożyć ją w siedzibie ZUWiK Siewierz, ul. Ściegna 9 celem zatwierdzenia przebiegu przyłącza. Następnie można przystąpić do budowy. Po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego należy zgłosić go do odbioru technicznego w otwartym wykopie, tj. przed jego zasypaniem, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00, pod numerami telefonów 032 674 13 38 lub 032 360 95 13. Informacji w tej sprawie udziela Aleksandra Papis-Filak w siedzibie ZUWiK w Siewierzu lub pod w/w numerami telefonów.

   Jednocześnie informujemy, że zakazane jest wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez wcześniejszego podpisania umowy. Samowolne wprowadzanie ścieków podlega karze regulowanej przepisami prawa (art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858).

   Obligatoryjny termin podłączenia nieruchomości do sieci wyznaczono na dzień 30.05.2017. Sprawę należy traktować jako PILNĄ!

Dyrektor ZUWiK w Siewierzu
(-) Andrzej Dyszy

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Matyja
email: l.matyja@siewierz.pl tel.:admin
, w dniu:  30‑10‑2017 14:23:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Matyja
email: l.matyja@siewierz.pl tel.:admin
, w dniu:  30‑10‑2017 14:23:01
Data ostatniej aktualizacji:
30‑10‑2017 14:24:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie