Statut


STATUT

ZAKŁADU USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH
W SIEWIERZU


I. Przepisy ogólne


§ 1

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych zwany dalej ZUWiK został utworzony na mocy uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr VI/40/94 z dnia 28 grudnia 1994r. i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).

 2. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 3. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z póżn. zm.).

 4. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.)

 5. Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 6. Niniejszego statutu.


 

§ 2

 1. Siedziba Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych mieści się w budynku przy ul. Ściegna w Siewierzu, a obszar działalności zakładu obejmuje teren kraju, a w szczególności teren miasta i gminy Siewierz.

 2. Zakład w obrocie prawnym może używać skróconej nazwy: "ZUWiK w Siewierzu".
   

§ 3

ZUWiK używa pieczątki z nazwą: Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych, 42-470 Siewierz, ul. Ściegna


II. Cele i zadania

§ 4

 1. Zakres działania ZUWiK w Siewierzu obejmuje w szczególności:
  - prognozowanie, planowanie rozwoju i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej,
  - gospodarowanie zasobami wodnymi,
  - prowadzenie badań i podejmowanie działań z zakresu poszukiwań źródeł poboru wody,
  - prowadzenie inwestycji i nadzoru w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno - kanalizacyjnej,
  - produkcja, zakup, sprzedaż wody,
  - kontrola jakości wody i ścieków,
  - prowadzenie prac badawczych oraz prowadzenie nowych metod uzdatniania wody i oczyszczanie ścieków,
  - eksploatacja urządzeń do produkcji wody oraz jej przesyłania,
  - zbiorowy odbiór ścieków,
  - eksploatację oczyszczalni, odbiory i oczyszczanie ścieków,
  - konserwacja, remonty, modernizacja infrastruktury technicznej będącej w eksploatacji,
  - wykonanie usług w zakresie podłączeń do sieci wodno ? kanalizacyjnej i innych usług w zakresie gospodarki wodno ? ściekowej,
  - wykonywanie usług w zakresie projektowym, doradztwa technicznego oraz robót branżowych,
  - promowanie i propagowanie najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie wodno? kanizacyjnej,
  - zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników gminnych,
  - remonty częściowe dróg, parkingów i chodników gminnych,
  - bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej,
  - utrzymanie porządku i czystości na drogach, parkingach i chodnikach gminnych,
  - świadczenie robót remontowo-budowlanych na rzecz Gminy Siewierz i jej jednostek
  - wykonywanie innych usług na zlecenie Gminy.

 2. ZUWiK może prowadzić również działalność produkcyjną i usługową dla własnych potrzeb.
 3. ZUWiK może prowadzić działalność produkcyjną i usługową na rzecz innych podmiotów, przy czym o ile ta działalność wykracza poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, może to nastąpić w przypadkach wskazanych w ustawie.
 4. W celu realizacji zadań ZUWiK może zawierać porozumienia z innymi osobami prawnymi i fizycznymi.
   

III. Organy ZUWiK i jego organizacja

§ 5

 1. Zakładem ZUWiK kieruje Dyrektor, zatrudniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.

 2. Dyrektor zarządza zakładem i reprezentuje go na zewnątrz w granicach udzielonego przez Burmistrza pełnomocnictwa.

 3. Nadzór nad działalnością ZUWiK sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.


§ 6

 1. Dyrektor zatrudnia i zwalnia swego zastępcę, głównego księgowego oraz ustanawia pełnomocników po zasięgnięciu opinii Burmistrza.

 2. Pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor ZUWiK.
   

§ 7

 1. Szczegółową organizację wewnętrzną ZUWiK i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

 2. Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.
   

IV. Gospodarka finansowa

§ 8

ZUWiK jako zakład budżetowy, jest gminną jednostką organizacyjną i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
 

§ 9

 1. Zakład może otrzymać z budżetu dotację przedmiotową.

 2. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach zakład może otrzymać z budżetu dotację podmiotową lub celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
   

§ 10

 1. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

 2. Roczny Plan Finansowy zatwierdza Burmistrz

 3. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   

§ 11

Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczane są na prowadzenie statutowej działalności ZUWiK.

 

§ 12

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz zapewni Zakładowi niezbędne środki do wykonania zadań nałożonych doraźnie w przypadku klęski żywiołowej, ze względu na potrzeby obronności kraju lub w celu usunięcia powstałych w ich wyniku awarii.

 

§ 13

ZUWiK posiada własny rachunek bankowy w Banku Śląskim S.A. w Katowicach o/ Zawiercie.
 

V. Przepisy końcowe


§ 14

Majątek ZUWiK stanowi własność gminy.
 

§ 15

Statut uchwala Rada Miejska w Siewierzu.
 

§ 16

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym do jego uchwalania.
 

§ 17

Statut wchodzi w życie po upływie okresu ustalonego w uchwale od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Matyja
email: l.matyja@siewierz.pl tel.:admin
, w dniu:  30‑10‑2017 12:55:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Matyja
email: l.matyja@siewierz.pl tel.:admin
, w dniu:  30‑10‑2017 12:55:31
Data ostatniej aktualizacji:
03‑11‑2017 10:56:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie